Điều khoản và điều kiện

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỚI THIỆU NHÂN SỰĐiều 1. Các điều khoản

1-1. Đối tượng chịu sự ràng buộc của các điều khoản này
Đây là các điều khoản và điều kiện đối với nền tảng tuyển dụng tham chiếu xã hội do chúng tôi cung cấp (gọi là “Dịch vụ”).

1-2. Về Công ty của chúng tôi
Prime-Labo Technology Co., Ltd
[Địa chỉ]: Tầng 3, Tòa nhà An Khánh, 63 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM, Việt Nam
[Số điện thoại] 028 3910 0793  
[Email]team-link@primelabo.com.vn
[Mã số thuế] 0312530235  
[Tài khoản ngân hàng] 00371000417008  
[Ngân hàng] Vietcombank [Chi nhánh] Tân Định

1-3. Vai trò và Quyền
Nhà tuyển dụng và Scouter sẽ có các quyền khác nhau được diễn tả như dưới đây:
(A) Nhà tuyển dụng là bên muốn tìm ứng viên phù hợp được giới thiệu bằng dữ liệu ứng viên từ Scouter (theo định nghĩa dưới đây).【gọi là “Bên A”】
(B) Scouter là bên giới thiệu ứng viên phù hợp có tiềm năng cho Bên A.【gọi là “Bên B”】
Bên B không bị ràng buộc gì về hợp đồng với Bên A.
Bên A không đại diện hoặc không có bất lỳ mối liên hệ về mặt lao động nào đối với Bên B.
Theo quyền được sửa đổi, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho phù hợp với nội dung đã thỏa thuận theo ngày đã ký.

1.4 Tuân thủ:
Theo quyền được sửa đổi, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho phù hợp với nội dung đã thỏa thuận theo ngày đã ký.

1-5. Sự chia cắt, gián đoạn
Mỗi đoạn của các điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu có bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào quyết định rằng bất kỳ trong số các đoạn nội dung là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các đoạn còn lại sẽ vẫn có đủ hiệu lực và ràng buộc.


Điều 2. Nội dung dịch vụ

2-1. Phạm vi của dịch vụ
Bên B sẽ giới thiệu ứng viên cho Bên A phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của Bên A.

2-2. Cách thức hợp tác
(1) Bên A thông tin các vị trí đang cần tuyển dụng cho Bên B.
(2) Bên B tìm kiếm, chọn lọc và giới thiệu ứng viên phù hợp cho Bên A.
(3) Bên B gởi thông tin ứng viên cho Bên A, trong trường hợp dữ liệu ứng viên này không lưu trong hệ thống dữ liệu của bên A thì bên A sẽ phải xác nhận là ứng viên đó do Bên B giới thiệu.
(4) Bên A thực hiện phỏng vấn và làm việc trực tiếp với (các) ứng viên. Hoặc Bên A có thể yêu cầu công ty chúng tôi hỗ trợ phỏng vấn và làm việc với ứng viên.
(5) Bên A cho phép Bên B cập nhật kết quả cuối cùng của ứng viên

2-3. Phạm vi trách nhiệm của 2 bên:
(1) Bên A: Bên A trả phí giới thiệu cho Bên B như được định nghĩa ở mục 2.6

(2) Bên B: Bên B cung cấp chính xác thông tin và giới thiệu ứng viên phù hợp đối với nhu cầu tuyển dụng của bên A.
Nếu Bên B đang làm việc tại công ty săn đầu người (Headhunting co.), Bên B phải đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ quy định bảo mật thông tin. Bên B có trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc cung cấp thông tin cho Bên A.

Trong trường hợp có bất kỳ sự không chính xác hoặc sai lệch nào liên quan đến thông tin và tài liệu do bạn tải lên, có ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định tuyển dụng của Nhà tuyển dụng, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán hoặc lợi ích nào khác liên quan đến vấn đề đó, và sẽ được yêu cầu trả lại bất kỳ số tiền nào đã được thanh toán liên quan đến tài sản đó khi nhận được thông báo của chúng tôi, nếu không, chúng tôi có thể khấu trừ số tiền đó từ bất kỳ số tiền nào bạn có quyền nhận từ hoặc thông qua chúng tôi.

(3) Bên A & B
(a) Nếu khả năng thực hiện Dịch vụ của chúng tôi bị ngăn chặn hoặc trì hoãn bởi việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào được liệt kê trong điều khoản này (“Lỗi”), chúng tôi sẽ có quyền ngừng thực hiện Dịch vụ cho đến khi bạn khắc phục được. Dựa vào lỗi của các bên mà việc thực hiện dịch vụ của chúng tôi bị hạn chế, tùy từng trường hợp xét về phạm vi, Lỗi vi phạm này có thể ngăn chặn hoặc trì hoãn việc thực hiện dịch vụ của chúng tôi.
Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí hoặc tổn thất nào mà bạn duy trì hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện Dịch vụ của chúng tôi; và bạn sẽ có trách nhiệm bồi hoàn cho chúng tôi theo yêu cầu bằng văn bản cho bất kỳ chi phí hoặc tổn thất nào chúng tôi duy trì hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ Lỗi của các bên.

(b) Giới hạn trách nhiệm
Cho dù trong hợp đồng, trách nhiệm nằm ngoài hợp đồng (dù có sơ suất), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các bên về vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hay nói cách khác, phát sinh theo hoặc liên quan đến Hợp đồng về:
Trách nhiệm của chúng tôi sẽ không bao gồm việc xác minh tính chính xác của thông tin và tài liệu do bạn cung cấp và mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ sự không chính xác nào của thông tin và tài liệu đó.

2-4. Bảo mật
Bên A không chia sẻ thông tin tên và địa chỉ của khách hàng đang tuyển những vị trí tại Team link Bên B phải giữ bí mật bất cứ thông tin hay tài liệu nào liên quan đến việc kinh doanh của bên A.

2-5. Thay đổi các điều trong hợp động
Chúng tôi có quyền sửa điều nêu trong Dịch vụ nếu được yêu cầu bởi bất kỳ yêu cầu theo luật định hoặc quy định hiện hành nào hoặc nếu việc sửa đổi sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản chất hoặc chất lượng của Dịch vụ và chúng tôi nỗ lực hết mình để thông báo trước cho các bên về bất kỳ những sự việc như vậy.

Điều 3. Phí dịch vụ

3-1. Mỗi mội trường hợp ứng viên được bên bên B giới thiệu thành công thoogn qua Dịch vụ này cho bên A thì phí dịch vụ được trả cho bên B và ứng viên là mỗi người 25% của tổng lương 1 tháng của ứng viên, Công ty chúng tôi sẽ nhận được phí dịch vụ tương đương 50% tổng lương 1 thnags của ứng viên.

Lấy ví dụ, Tổng lương 1 tháng dành cho ứng viên được tuyển dụng (thành công) là 1000USD
Tiền thưởng cho Bên B: 250 USD
Tiền thưởng dành cho ứng viên: 250 USD
Chi phí cho team link: 500USD
Tổng chi phí: 1000 USD

3-2. Chi phí tuyển dụng tại thời điểm đăng tin sẽ được tính theo mức trung bình của khoảng lương đăng tuyển.  
Chi phí được mô tả trong mục 3-1 được tính theo lương tổng (gross), là mức được đăng tin. Khoảng lương thường chênh lệch 300 USD.
Lấy ví dụ, khoảng lương đăng tuyển là: 800-1000 USD
Mức lương trung bình sẽ lấy (để tính bonus lúc đăng tin) là: 900 USD
=Như vậy lúc đăng tin, ứng viên và Bên B mỗi người sẽ nhận: 225 USD
Chi phí tạm thời lúc đang cho Team link là: 450 USD

3-3. Ứng viên được Bên B giới thiệu sẽ ký hợp đồng lao động sau 2 tháng thử viêc.
Bên A trả phí giới thiệu cho bên B trong vòng 70 ngày kể từ ngày ứng viên bắt đầu thử việc tại Bên A/ Khách hàng của bên A
Lấy ví dụ:
1. Ứng viên bắt đầu làm việc tại công ty vào ngày 15/2. Vậy sẽ kết thúc quá trình thử việc vào ngày: 15/4
 Thời hạn trả tiền thưởng và phí dịch vụ là ngày 25/4

2. Ứng viên bắt đầu làm việc tại công ty vào ngày 1/3. Vậy sẽ kết thúc quá trình thử việc vào ngày: 1/5
 Thời hạn trả tiền thưởng và phí dịch vụ là ngày 9/5

3-4. Khi (các) ứng cử viên của Bên B được đề nghị hoặc tham gia làm việc cho (các) khách hàng của Bên A trong vòng 12 tháng kể từ ngày giới thiệu, trong mọi trường hợp như vậy, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B.

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng

4-1.Hợp đồng sẽ chấm dứt trong các các trường hợp sau:
(a) Một trong các bên muốn chấm dứt hợp đồng trước ngày kết thúc.
(b) Các bên vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng và không thể khắc phục vi phạm đó trong vòng 10 ngày kể từ khi bạn được thông báo bằng văn bản để để khắc phục;
(c) Bên trả phí dịch vụ không trả phí theo hạn được quy định trong hợp đồng
(d) Tình hình tài chính của Bên thanh toán xấu đi đến mứccó khả năng sẽ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng

4-2. Việc chấm dứt hợp đồng sẽ không ảnh hưởng đến quyền và sự khắc phục lỗi gây ra việc chấm dứt hợp đồng này của các bên và công ty

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa 2 bên, xung đột trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, Bên A và Bên B cam kết giải quyết như sau:
- Tranh chấp, xung đột sẽ được hai bên giải quyết trên cơ sở thỏa thuận dân sự.
- Trong trường hợp hai Bên không thể giải quyết theo thỏa thuận, các Bên tiến hành giải quyết tại Tòa án ủy quyền của Việt Nam.