Chính sách bảo mật

CÔNG TY TNHH MTV CONG NGHE PRIME-LABO (sau đây gọi là “công ty”) quy định về việc xử lý thông tin bảo mật trong dịch vụ (sau đây gọi là “dịch vụ”) được cung cấp trên website này như trong chính sách bảo mật (sau đây gọi là “chính sách”) dưới đây.
“Thông tin cá nhân” trong thông tin bảo mật có nghĩa là “thông tin cá nhân” được đề cập trong Luật bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin có liên quan đến sự tồn tại, thông tin có thể xác định được cá nhân cụ thể như các thông tin liên quan bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và các ghi chép khác.
“Thông tin lý lịch và thông tin đặc trưng” trong thông tin bảo mật có nghĩa là bất kỳ thông tin nào khác ngoài “thông tin cá nhân” được quy định ở trên, bao gồm các thông tin về dịch vụ khách hàng đã sử dụng, sản phẩm mà khách hàng đã mua, lịch sử các trang web và quảng cáo mà khách hàng đã xem, từ khóa tìm kiếm mà khách hàng đã tìm kiếm, ngày giờ sử dụng, cách thức sử dụng, môi trường sử dụng, mã bưu điện, giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác, địa chỉ IP của người dùng, thông tin về Cookie, thông tin vị trí, thông tin nhận dạng cá nhân của thiết bị đầu cuối v.v...

Câu hỏi liên quan đến chính sách này xin gửi đến địa chỉ dưới đây:
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV CONG NGHE PRIME-LABO
Địa chỉ: 3F An Khanh Building. 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: team-link@primelabo.com.vn

1. Cách thức thu thập thông tin bảo mật
Công ty chúng tôi có thể hỏi các thông tin cá nhân như là họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng, các giấy tờ chứng minh nhân thân (bằng lái xe, giấy chứng minh thư nhân dân của công dân Việt Nam) v.v... khi người dùng đăng ký sử dụng. Ngoài ra, công ty chúng tôi có thể thu thập từ các đối tác của công ty (bao gồm các thông tin nhà cung cấp, người quảng cáo, địa điểm phát quảng cáo v.v... Sau đây gọi là “bên đối tác”) các thông tin liên quan đến việc thanh toán, ghi chép giao dịch chứa thông tin cá nhân của người dùng đã thực hiện giữa người dùng và bên đối tác.
Công ty chúng tôi có thể sử dụng các “thông tin lý lịch và thông tin đặc trưng”của người dùng như lịch sử dịch vụ, phần mềm đã sử dụng, các trang web và quảng cáo đã xem, từ khóa tìm kiếm đã tìm kiếm, ngày giờ sử dụng, cách thức sử dụng, môi trường sử dụng (bao gồm tình trạng thông tin của thiết bị tương ứng trong trường hợp sử dụng thông qua các thiết bị di động, thông tin cài đặt các loại khi sử dụng v.v...), địa chỉ IP, thông tin về cookie, thông tin vị trí, thông tin nhận dạng cá nhân của thiết bị đầu cuối v.v... khi người dùng sử dụng sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi và của bên đối tác hoặc có thể thu thập khi xem các trang web.

2. Thu thập và mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Việc thu thập và mục đích sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi được quy định như sau:
(1) Mục đích hiển thị thông tin có liên quan như thông tin đã đăng ký bao gồm họ tên, đia chỉ ở, địa chỉ liên lạc, cách thức thanh toán v.v..., các dịch vụ đã sử dụng để người dùng có thể duyệt và chỉnh sửa thông tin đã đăng ký và duyệt tình hình sử dụng.
(2) Mục đích sử dụng địa chỉ email để gửi thông báo hoặc liên lạc cho người dùng và sử dụng các thông tin liên lạc như họ tên, địa chỉ ở v.v... để thông báo cho người dùng khi cần thiết.
(3) Mục đích sử dụng thông tin như họ tên, ngày sinh, địa chỉ ở, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, các loại giấy tờ chứng minh nhân thân (số giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân của công dân Việt Nam) ... để xác nhận danh tính của người dùng.
(4) Để người dùng có thể dễ dàng nhập dữ liệu, chúng tôi sẽ cho hiển thị thông tin đă được đăng ký với công ty trên màn hình nhập liệu, và gửi các dịch vụ khác (bao gồm cả những dịch vụ do bên đối tác cung cấp) căn cứ theo chỉ thị của người dùng.
(5) Sử dụng thông tin để xác định danh tính như tình trạng sử dụng, họ tên, địa chỉ... để từ chối việc sử dụng đối với người dùng có hành vi vi phạm hợp đồng sử dụng dịch vụ này và người dùng có ý định sử dụng dịch vụ vào mục đích bất chính, không rõ ràng.
(6) Sử dụng các thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người dùng như thông tin liên quan đến nội dung câu hỏi, thông tin về tình hình sử dụng dịch vụ của người dùng, các thông tin liên lạc v.v...để giải đáp các câu hỏi của người dùng.
(7) Các mục đích khác gắn liền với mục đích sử dụng nêu trên.

3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Ngoại trừ các trường hợp dưới đây, công ty sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi không có sự đồng ý của người dùng. Trừ các trường hợp được Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định khác công nhận.
(1) Các trường hợp căn cứ theo quy định của Luật pháp.
(2) Trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể con người hoặc tài sản nhưng khó có thể có được sự đồng ý của người đó.
(3) Trường hợp cần thiết để nâng cao sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em nhưng khó có được sự đồng ý của chính người đó.
(4) Trong trường hợp cần thiết phải hợp tác với các cơ quan nhà nước, tổ chức công cộng ở địa phương, hoặc phải hợp tác với người được ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ do pháp luật quy định nhưng chính việc có được đồng ý của chính người đó sẽ gây cản trở đến việc thực thi những nghĩa vụ đó.
(5) Thông báo hoặc công bố các nội dung sau:
Bao gồm cung cấp cho bên thứ ba cho mục đích sử dụng.
Các mục dữ liệu được cung cấp cho bên thứ ba.
Phương tiện hoặc phương pháp cung cấp cho bên thứ ba.
Ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba đáp ứng yêu cầu của chính của người đó.
Bất kể các quy định nội nêu trên, trong các trường hợp dưới đây không áp dụng cho bên thứ ba:
(1) Trong trường hợp công ty ủy quyền toàn bộ hoặc một phần xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
(2) Thông tin cá nhân được cung cấp cùng với việc sát nhập hoặc để tiếp tục kinh doanh vì các nguyên nhân khác.
(3) Trong trường hợp thông tin cá nhân được sử dụng chung với đối tượng cụ thể thì công ty sẽ thông báo trước cho chính cá nhân đó hoặc để cá nhân có thể biết được dễ dàng về các nội dung thông tinh cá nhân được sử dụng chung, phạm vi người sử dụng chung, mục đích sử dụng của những người sử dụng và họ tên hoặc danh xưng của người chịu trách nhiệm về việc quản lý thông tin cá nhân liên quan.

4. Công khai thông tin cá nhân
Khi được người dùng đồng ý công khai thông tin cá nhân thì công ty sẽ công khai thông tin đó. Tuy nhiên, việc công khai thông tin thuộc bất kỳ trường hợp nào dưới đây sẽ có thể không đươc công khai toàn bộ hoặc một phần, trong trường hợp có quyết định không công khai thì công ty sẽ thông báo ngay lập tức. Đồng thời, trong trường hợp công khai thông tin cá nhân thì chúng tôi sẽ thu phí là 300,000VND.
(1) Trong trường hợp có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản, các lợi ích quyền lợi khác của cá nhân và bên thứ ba.
(2) Trong trường hợp có nguy cơ gây cản trở việc hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty.
(3) Trường hợp vi phạm các luật và quy định khác.
Những thông tin khác ngoài thông tin cá nhân như thông tin lý lịch và thông tin đặc trưng thì về nguyên tắc sẽ không công khai.

5. Sửa và xóa thông tin cá nhân
Người dùng có thể yêu cầu công ty sửa hoặc xóa thông tin cá nhân theo thủ tục được công ty quy định trong trường hợp thông tin cá nhân do công ty lưu giữ bị sai.
Công ty chúng tôi sau khi nhận được yêu cầu của người dùng sẽ xem xét nếu yêu cầu đó là cần thiết thì công ty sẽ ngay lập tức sửa hoặc xóa thông tin cá nhân tương ứng và thông báo việc này cho người dùng biết.

6. Về việc ngừng sử dụng thông tin cá nhân
Trong trường hợp công ty công nhận yêu cầu tạm dừng sử dụng hoặc xóa của người dùng về lý do thông tin cá nhân được xử lý vượt quá phạm vi mục đích sử dụng, hay bị lấy bằng cách thức không hợp pháp thì công ty sẽ ngay lập tức tiến hành điều tra và căn cứ trên kết quả điều tra để thực hiện việc dừng sử dụng thông tin cá nhân, thông báo cho chính người đó. Tuy nhiên, trong trường hợp việc dừng sử dụng thông tin cá nhân tốn một khoản chi phí lớn, và trường hợp khó thực hiện việc dừng sử dụng khác v.v... thì công ty sẽ áp dụng các biện pháp thay thế cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cá nhân đó.

7. Thay đổi Chính sách bảo mật
Nội dung chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo đến người dùng. Ngoại trừ trường hợp được công ty quy định khác thì chính sách sau khi được thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng tải trên trang website này.